Enkla Resevillkor

Trygghet och förtroende är A och O i en resa som våran. Därför försöker vi håll villkoren enkla och på så enkelt språk som möjligt. Visa delar måste vi ha med - men det viktigaste för oss är att ni känner att ni alltid kan ta kontakt med oss vid frågor eller unika önskemål. Väl mött!

Researrangör

Alla resor arrangeras av Another Sunshine. Another Sunshine AB är svenskt registrerat företag (Org.nr 556726-3149) med huvudkontor i Göteborg och Stockholm.

Bokning

Bokning är bindande för båda parter när den första delbetalningen har erlagts i tid. Genom att betala in det första delbeloppet bekräftar kunden att han eller hon har satt sig in i och godkänner de villkor för resan som har angetts muntligen, skriftligen och/eller i broschyrmaterialet. Resenären ska informera om för- och efternamn exakt så som de är skrivna i resenärernas pass. Another Sunshine garanterar inte att det finns plats på annonserade resor och evenemang förrän det har bekräftats av alla leverantörer/samarbetspartner.

Handpenning

I samband med bokning görs en första delbetalning på 30 procent av resans pris (100 procent om beställningen görs senare än 1 månader före avresa) såvida inget annat anges för den aktuella resan på fakturan. Om handpenningen inte har betalats i tid hävs avtalet.

Slutbetalning

Det resterande beloppet på 70 procent av resans pris ska vara Another Sunshine till handa senast 60 dagar före avresa, såvida inget annat anges på den utställda fakturan. Resplan och övriga dokument skickas senast 14 dagar före avresa.

Resans pris

I resans pris ingår de tjänster som anges i prislistan och programmet. Merparten av alla skatter och avgifter är inkluderade. I vissa länder kan det dock finnas skatter och avgifter som bara kan betalas kontant på plats, till exempel visumavgifter. Om inget annat anges ingår dessa inte i resans pris, utan betalas direkt av resenären. I den mån Another Sunshine känner till sådana avgifter lämnas information om dem i resedokumenten och/eller i prislistan. Det finns dock instanser som självständigt beslutar om dessa avgifter. Eftersom Another Sunshine inte kan påverka den processen, kan vi inte ta på oss något ansvar för skatter/avgifter som ändrats eller som det inte har informerats om.

Betalning av resan

Du kan betala för resan på internet med bankkort eller via banköverföring om så önskas. Vi accepterar följande kort: Visa, Visa Electron, Maestro och MasterCard. Observera att en avgift tillkommer vid betalning med vissa typer av kort.

Betalning från utlandet

Om du bor utanför Sverige och betalar med Banköverföring kan det hända att din egen bank tar ut en avgift för att överföra pengarna. Dessutom tar vår egen bank 30 svenska kronor i avgift. Det beloppet ska läggas på vid betalning. Observera att avgifterna tas ut vid varje betalningstillfälle om du betalar handpenning och resterande belopp vid olika tillfällen.

Avbeställning

Avbeställning av resan ska göras skriftligen. Vid avbeställning senast 60 dagar före avresa utgår en expeditionsavgift på 10 procent av resans pris. Vid avbeställning mellan 30 dagar och 7 dagar före avresa är avbeställningsavgiften 60 procent av resans pris. Vid avbeställning senare än 7 dagr före avresa sker ingen återbetalning.

Om förhållandena på resmålet 7 dagar före avresan är sådana att de utgör en påtaglig fara för kundens liv eller hälsa, till exempel genom krigshandlingar, naturkatastrofer eller smittsamma sjukdomar, återbetalas hela resans pris. Ett villkor är dock att svenska myndigheter avråder från resa till området. Detta gäller dock inte om kunden kände till dessa omständigheter när avtalet ingicks, eller om de var allmänt kända.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att alla kunder tecknar en avbeställningsförsäkring som täcker kostnader för avbeställning på grund av akut sjukdom (med läkarintyg), olycksfall eller dödsfall som drabbar resenären själv, make/maka/sambo, barn, föräldrar, syskon m.fl. före avresa.

Uteblivande och outnyttjade tjänster m.m.

Om resenären inte infinner sig på angiven tid och plats för ut- eller hemresan, eller inte kan genomföra resan på grund av att han eller hon saknar resehandlingar som t.ex. giltigt pass, nödvändiga visa- och vaccinationsintyg osv., har Another Sunshine rätt att kräva full betalning för resan. Om kunden uteblir från angivna transporter eller på annat sätt underlåter att utnyttja beställda tjänster, kan kunden inte kräva ersättning för dessa.

Reseförsäkring

Den offentliga svenska sjukförsäkringen täcker inte vid resor utanför EU. De flesta försäkringar som är knutna till kreditkort och liknande ger inte heller tillräcklig täckning på resor till Afrika. Alla resenärer rekommenderas därför starkt att teckna en reseförsäkring med obegränsad täckning vid eventuell sjukdom och hemtransport. Resenären ansvarar själv för att teckna nödvändiga reseförsäkringar. Another Sunshine påtar sig inget ansvar som följd av otillräckligt försäkringsskydd.

Pass, visum och vaccinationer

Information om krav som rör pass, visum, vaccinationer eller liknande, som måste vara uppfyllda för att resan ska kunna genomföras, lämnas i samband med att resenären får bekräftelse/faktura. OBS: Alla uppgifter gäller för resande med svenskt pass. Om den resande inte har svenskt pass ska detta uppges vid beställningen, så att Another Sunshine kan informera om hur resenären själv kan skaffa information om vad som gäller från landets ambassad eller konsulat samt hos en vaccinationscentral. Om resenären inte informerar om detta har Another Sunshine inget ansvar för eventuella följder av att resehandlingar, vaccinationer m.m. saknas. Utanför EU måste passet normalt vara giltigt i minst 6 månader efter hemkomsten.

Prisändringar efter avtalets ingående

Priserna grundar sig på gällande tariffer, avgifter och valutakurser, och Another Sunshine förbehåller sig därför rätten att efter avtalets ingående höja priset på grund av ändringar av transportkostnaden, häribland bränslepriser, skatter eller avgifter för start och landning på flygplats och liknande. Resenären ska informeras om en eventuell prishöjning så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresa, och höjningen får inte överstiga 10 procent av resans annonserade pris. Om dessa villkor inte följs kan resenären avbeställa resan utan kostnad. Another Sunshine måste dock informeras om avbeställningen omedelbart efter det att prishöjningen gjorts.

Programändringar/inställda punkter

Another Sunshine förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar av transportmedel, tidsplaner, hotell eller liknande som rör resan. Resenären informeras om sådana ändringar så snart som möjligt. I dessa fall har resenären rätt till ersättning/rabatt om den tjänst han/hon får standardmässigt avviker väsentligt från den utlovade. Hela resan kan ställas in om tvingande omständigheter enligt arrangören gör detta nödvändigt. Det ska i så fall meddelas senast 14 dagar före planerad avresa. Om resan ställs in återbetalas hela det inbetalda beloppet till resenärerna. Utöver det utgår ingen ersättning.

Researrangörens ansvar

Another Sunshine ansvarar enligt lagen om paketresor för att resorna genomförs i enlighet med programmet/prislistan. Another Sunshine ansvarar dock inte för brister, ändringar och/eller att någon del av en resa ställs in till följd av force majeure eller force majuere-liknande händelser, dvs. alla sådana händelser som arrangören vid avtalets ingående inte hade möjlighet att förutse, mildra eller förhindra (avtalsbrott, avtalsstridiga strejker, väder m.m.).

LOKAL TRANSPORT

Another Sunshine använder sig enbart av linjeflyg och etablerade flygbolag med hög internationell säkerhet och standard i transport mellan lokala destinationer såsom Tanzania och Zanzibar. Another Sunshine uppträder endast som agent för de flygbolag som används, och har ej ansvar för brister och person- och sakskador är således begränsat till det ersättningsansvar som våra leverantörer har enligt internationell rätt och bestämmelser om lufttransporter (Warszawakonventionen).

Kundens skyldigheter

Kunden ska ha giltigt pass och nödvändiga visum och vaccinationer som krävs för att genomföra resan. Före avresa ska kunden också kontrollera att alla resenärernas namn på biljetter, pass, flygbiljett och andra resedokument är korrekta och stämmer med beställningen. Namnet på flygbiljetten ska vara detsamma som i passet. Annars riskerar du att nekas incheckning. Another Sunshine och företagets leverantörer tar inte på sig något ansvar för följderna av felaktiga uppgifter i resedokument.

Observera de nya pass- och visumregler som gäller när du reser till Tanzania och Zanzibar med barn.

Tidpunkter för samling och avresa

Kunden förbinder sig att hålla sig informerad om eventuella ändringar av tidpunkter för samling, fortsatt resa och hemresa genom att kontakta lokala ombud och flygbolag. Kunden förbinder sig även att infinna sig i rätt tid på den plats som anges i resplanen eller på annan tydligt angiven mötesplats och tidpunkt för utflykter, vidare resa och hemresa m.m. - jfr. avsnittet om uteblivelse.

Övriga villkor

Resorna genomförs i enlighet med de villkor för paketresor som har antagits av det svenska konsumentverket. Alla våra frånpriser är vägledande och vi reserverar oss för ändringar, fel, prishöjningar och fullbokade flyg.

Reklamation

Eventuella klagomål över brister under resan ska meddelas flygbolaget, Another Sunshine, Another Sunshine representant på plats eller i Sverige omedelbart efter det att bristen konstaterats, så att felet/bristen kan avhjälpas genast. Om reklamationen riktas direkt till det relevanta flygbolaget eller Another Sunshines representant på plats bör kunden se till att få ett intyg på detta om felet/bristen inte kan rättas till på plats och kunden vill ställa anspråk senare. Om ingen reklamation gjorts förlorar kunden i regel rätten till ersättning eller rabatt.


Vill du åka med oss?

Du är välkommen att ringa oss på ‭‭0700 900 496‬ eller lämna dina uppgifter så kontaktar en av våra reseledare dig inom 24 timmar och svarar på dina frågor.